Missing

Share the News

Xitici xa maphorisa Mphephu xi sungurile pfhumbha mayelana naku nyamalala ka xin’hwanyatana xa 19 wa malembe hi vukhale Andani Matumba, wale Matsa Village loyi a nga nyamalala hi ti 03 Nhlangula 2020 loko a endzela Poso ya Dzanani na Malume wa yena.
Ku mangariwa leswaku mutwisiwakuvava na malume wakwe va fikile ePosweni ya Dzanani laha va nga kuma vukorokeri byi nonoka hikwalaho ka “network” endzhaku ka sweswo ku hehliwa leswaku malume wan’hwana u lerisile xin’hwanyatana leswaku xitlhelela ekaya laha xi nga tsandzeka ku fika ku ta fikela namutlha.
Tlhandlakambirhi, maphorisa vaendlile vulavisisi eka vanghana, maxaka kambe a va humelelanga.
Loko kuri na munhu loyi a tivaka laha xin’hwanyatana xi nga kona, u komberiwa ku rhumela vuxokoxoko eka Warrant Officer Gerson Monyai eka 082 6225 940 kumbe eka 0860010111 kumbe a endzela xitici xa maphorisa xa le kusuhi.
Maphorisa vaya emahlweni na vulavisisi eka mhangu leyi ku fikela laha xin’hwanyatana xi kumekaka.
Vuxokoxoko hi xitalo tihlanganise na Colonel Mamphaswa Seabi eka 082 450 1578.

Xitici xa maphorisa xa Dennilton xi sungurile pfhumbha mayelana naku nyamalala ka xifanyatana xa 16 wa malembe hi vukhale Emmanuel Elias Dhlamini, wale Five Morgan No. 9, loyi anga mudyondzi wa ntanga 7 exikolweni xa Ngolofane Primary.
Ku hehliwa leswaku wajaha u nyamalarile hi Mosumbuluko wa ti 28 Ndzhati 2020 hi awara ya 08:00, ku fikela sweswi a base kumeka.
Emmanuel Elias Dhlamini a ambarile buruku ra ntima ra jini, xikipa xo basa na mateki yo basa, naswona u vulavula ririmi ra IsiZulu.
Maphorisa maendlile vulavisisi eka vanghana, maxaka nale ka tindhawu tale kusuhi kambe a va humelelanga ku ta fikela sweswi.
Loko kuri na munhu loyi a tivaka laha wajaha anga kona, u komberiwa ku rhumela vuxokoxoko eka Investigative Officer, Sergeant Nomsa Skhosana eka 013 9830 161 kumbe eka 082 3039 907 kumbe a rhumela riqingo eka 0860010111 kumbe endzela xitici xa maphorisa xa le kusuhi.
Maphorisa vaya emahlweni na vulavisisi eka mhangu leyi. Vuxokoxoko hi xitalo tihlanganise na Lieutenant Colonel Mamphaswa Seabi eka 082 4501 578.

Xitici xa maphorisa xa Tzaneen xi sungurile pfhumba ro lavana wansati wa 19 wa malembe hi vukhale Enough Monyela, wale Tickeyline Village loyi a nga nyamalala hi siku ra ti 27 Ndzhati 2020.
Ku vikiwa leswaku wan’hwana u sukile eka munghana wa yena wa xinuna a tlhelela ekaya eMorutji village, ku sukela kwalani a nga ha vonakanga.
Enough Monyela a ambarile “blue demin skirt” na jesi ro basa loko a nyamalala.
Loko kuri na munhu loyi a tivaka laha Enough Monyela a nga kona, u komberiwa ku tihlanganisa na Warrant Officer Van Vureen eka 071 676 9667 kumbe a rhumela riqingo eka 0860010111 kumbe a rhumela vuxokoxoko eka xitici xa maphorisa xale kusuhi.
Vuxokoxoko hi xitalo tihlanganise na Lieutenant Colonel Mamphaswa Seabi 082 450 1578.

Xitici xa maphorisa xa Giyani xi sungurile pfhumba ro lavana na xin’hwanyatana xa 15 wa malembe hi vukhale Gift Rikhotso, wale ka Magave village eka Dzumeri. Xin’hwanyatana xi nyamalarile hi siku ra ti 08 Nzhati 2020 hi awara ya 18h00.
Ku hehliwa leswaku xin’hwanyatana xi lerile mana wa xona leswaku xi endzela xiphaza xale kusuhi, endzhaku ka sweswo wa n’hwana a nga vonakanga ku fikela namutlha.
Tlhandlakambirhi, ku hehliwa leswaku xin’hwanyatana xivoniwile xi famba eka patu lerikulu exikarhi ka Ndhambi wa Dzumeri na Magave village.
Hambiswiritano, thungamama kumbe xin’hwanyatana i mudyondzi wa ntanga 9 exikolweni xa Nghonyama High School naswona u hetelele ku voniwa a ambarile “blue denim” na xikipa xo basa.
Loko ku ri na munhu loyi a nga na vuxokoxoko mayelana na laha xin’hwanyatana Gift Rikhotso a nga kona, u komberiwa ku rhumela vuxokoxoko eka Captain Makhuba eka riqingo leri 082 7290 327 kumbe eka 0860010111.
Vulavisisi byi ya emahlweni eka mhangu leyi ku fikela laha xin’hwanyatana xi kumekaka.
Vuxokoxoko hi xitalo tihlanganise na Constable Maphure Manamela eka 076 481 5767.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *