Masagwata ya Rixaka ya Innibos ya Vutshila bya Mavoko 2021: Minghenelo yi pfurile

Share the News

Minghenelo  yi pfurile sweswi  ya Masagwati ya vuntlhanu ya  Rixaka ya Innibos ya Vutshila bya  Mavoko, leyi  seketeriweke hi Ndzawulo ya Mitlangu, Vutshila na Mfuwo (DSAC).

 

Mphikizano wu kongomisa eka ku kombisa  xiyenge xa migingiriko xa vutshila bya mavoko eAfrika Dzonga hi ku khutaza no xixima vunene eka swikili swa lava endlaka swimakiwa leswi   nga endliwakanakambe  hi ku olova na ku xavisiwa na lava swikongomelo swa vona ku nga ku tumbuluxa swimakiwa swa  kan’we  ntsena swo  fana swi ri swoxe, swo  hlamarisa..

 

Lowu lonciweke hi 2017, lembe leri hundzeke mphikizano wu kokilerinoko ra minghenelo yo hundza 1 300 ku suka eka vatshila va  mavoko lava sungulaka ku   humelela na lava  se va tivekaka  eAfrika Dzonga hinkwaro. Mitirho leyi tisiweke yi katsile swimakiwa  leswi tirhaku na swo khavisiwa no va swi kombisile timatheriyali totala to hambanahambana leti  tirhisiweke hi vatshila va  swa mavoko va Afrika Dzonga, ntolovelo wa vona eka tithirende ta vatirhisi leti cincaka na vuswikoti bya vona byo tumbuluxa.

 

Masagwata ya lulamisiwile hi John-Anthony Boerma na  Jan Buda va “ArtAid Africa” naswona ya rhurheriwile  ehansi ka nseketelo wa Ntlangelo wa Rixaka wa Vutshila wa Innibos”.

 

“Ku suka ekusunguleni, a ku ri xikongomelo xa hina ku tumbuluxa pulatifomo ya vatshila va swa mavoko ku kombisa ntirho wa vona na ku komba misava hinkwayo  leswaku eAfrika Dzonga ku na   nyiko/talenta  yotala   tanihi kwihi. Xin’wana xa swikongomelonkulu  swa hina a ku ri ku endla leswaku mphikizano wu va lowu katsaka hi laha swi kotekaka hakona, leswi hi swi fikelelaka hi ku va hi nga chaji hakelo yo nghena na ku endla leswaku endlelo ro nghena ri olova hi laha swi kotekaka hakona, ” ku vula  Jan.

 

Vutirhisani bya DSAC  na Masagwati ya Rixaka ya Innibos ya Vutshila bya Mavoko byi susumetiwile  hi ku lava ka Ndzawulo ku khutaza no tlhontlha vusunguri bya  swilo swintshwa na  vutumbuluxi  eka xiyenge xa  vutshila bya mavoko, lexi nga na vuswikoti byo pfuna vanhu ku huma evuswetini no tirhisa mavoko ya vona ku  kota ku hanya.

 

Swiyenge swa mune swa masagwata swi kongomisiwile eka vanhu lava kongomisaka eka ku endla bindzu hi  ntirho wa vona. Swiyenge leswi  i:

 

  • Tinyiko ta tikhamphani(swilo swa titlilayente leswi nga funghiwaka),
  • Ntirho wo khavisa hi vuhlalu (wa xintu kumbe wa vutumbuluxi),
  • Matheriyali lama pfuxetiweke (lama endliweke hi matheriyali lama pfuxetiweke/matheriyali lama nga kumiwa), na
  • Switsundzuxo (swilo leswi yimelaka ndhawu ya Afrika Dzonga leyi kokakarinoko ra mupfhumba  leyi nga endliwaka hi vunyingi)

 

Muwini un’we u ta kumiwa eka xiyenge xin’wana na xin’wana naswona u ta famba na mali yo ringana  R20 000.

 

Hi ku engetela, muwini na vawini vambirhi va ndhawu ya vumbirhi na ya vunharhu va ta kumiwa eka xiyenge xa swilo swa kan’we ntsena(swilo swo hlawuleka). Masagwata  i  R50 000, R20 000 na  R15 000,.

 

Minghenelo eka migingiriko hinkwayo ku suka eka ku lukelela -byanyi na vuvumbi  ku ya eka ku khavisa hi  vuhlalu, ku khavisa hi wayere, timhandze, juwelari, phepha, ku penda no pirinta fabiriki, nhlanganiso wa swilo, swilo swo endliwa hi dzovo, phuyitere, swilo swo endliwa hi magilazi,  ntirho wo khavisa na timediya to hambanahambana na tona ta rhambiwa.

 

Vuavanyisi byo hetelela byi ta endliwa hi phanele ya vaahluri vo tiyimela na vativinkulu, na nkombiso wo endliwa eka vhidiyo na ku nyika masagwata leswi  nga ta humelela hi Ndzati.

 

Nkombiso wa masagwata ya lembe leri ku ta va Sagwata ra Vutomi Hinkwabyo leri nga ta nyikiwa mupendi wa misava hinkwayo wa muNdebele, Dr Esther Mahlangu, loyi a anakanyiwaka tanihi  rifuwo  ra tiko. Ku sukela 2022, xiyenge xa vutshila bya  mavoko xi ta komberiwa ku hlawula vakumi vo landzelelana va  Sagwata ra Vutomi Hinkwabyo.

 

Ku nghena swa olova!

 

Vatshila va swa  mavoko va na ku fikela xikarhi ka vusiku hi Wavuntlhanu, Mhawuri 13, 2021, ku nghenela. Va laveka ku teka xinepe xa ngheniso wa vona- lexi lavaka ku va xa bokisiramicisi hi sayizi na xikeyili, no xi imeyilela eka  crafts@innibos.co.za kumbe u rhumela eka  071 621 3597 hi ku tirhisa  MMS kumbe WhatsApp. Ku hava hakelo yo nghenela.

 

Milawu na swipimelo swi ta tirha naswona swi nga kumeka eka pheji ya Facebook ya mphikizano – https://www.facebook.com/Innibosnationalcraftawards.

 

Tsundzuka ku nghenisa vito ra wena, dorobatsongo leri u tshamaka eka rona na vuxokoxoko bya wena bya vutihlanganisi.

 

Vangheneri lava nga se twaka nchumu ku suka eka valulamisi ku  nga se hela 30 wa masiku ku suka eka  siku ropfala    va fanele va ehleketelela leswaku   a va nghenisiwanga eka nxaxamelo wa mavito lama nga ta avanyisiwa ro hetelela.

 

Ku kuma mahungu hi xitalo, u komberiwa ku rhumela  WhatsApp  eka Jan Bhuda eka  071 621 3597 kumbe u imeyilela  John-Anthony Boerma eka  artaid@lantic.net.

 

Ku tshama u kuma mahungu mantshwa hi Masagwata ya Rixaka ya Innibos ya Vutshila bya Mavoko, hi kumi eka  Facebook: @InnibosNationalCraftAwards na ku hlangana  na hina eka  Instagram: “Innibos National Craft Awards”.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *