Vantshwa va le Giyani va karhele ku mamisiwa tintiho

Share the News

Temba Chauke

Doroba ra Giyani ri hundzukile puwa ra vukungundwani laha vafambisi va masipala na vanhu lava hlawuriweke hi masipala va tikombaka va endlile kungu ro tiendlela mali hi nkwama wa masipala ku nga ri ku korhokela vaaki va tindhawu ta le Giyani.

Ku pfumaleka ka vukorhokeri etindhawini ta le Giyani swi vonakala kusuka edorobeni leri nga na magondzo lama hlakaleke na ku pfumaleka ka vukurhokeri bya mani na mani emigangeni leyi welaka ehansi ka masipala wa Giyani. Hambileswi mpimanyeto wa switimali wu nga le ku tirhisiweni hi masipala, leswi wu tirhaka swona a swi le ku vonakaleni.

Loko ku ri vandla leri fumaka swi tikomba vukungundzwani ku ri vuswa na xixevo lesiw dyiwaka masiku hinkwawo. Kasi mavandla yo kaneta hi le ka Makhuva, a va tivi lexi va xi endlaka handle ko tikumela xiholwana lexi va kotaka ku tihanyisa na mindyangu ya vona.

Leswi swi endlile leswaku ntlawa wa vanthswa va le Giyani va vula leswaku va kolwe hi yo oxa va kunguhata ku tumbuluxa nhengeletano ya vona yo njhekanjhekisana hi xivono xo tumbuluxa vandla r tipolotiki leri va kunguhataka ku tifambisela rona hi voxe. Vandla leri ri vitaniwa Giyani Youth Revolution, naswona va tsakela leswaku loko swo famba kahle, na vona va nga tikuma va titsariserile na nhlangano wa swamihlawulo laha tikweni IEC.

Ntlawa lowu w uvula leswaku xikongomelo xa wona i ku kondletela leswaku ku va na vukorhokeri etindhawini ta vaaki, nhluvukiso na mintirho xikan’we na ku kondletela mabindzu ya vantshwa

Ntlawa lowu w uvula leswaku leswi endleke leswaku va tumbuluxa nhlangano lowu i ku va ku ri na vangwa leri lemukiweke hi swiyenge swo hambana-hambana swa vantshwa va le Giyani naswona ku tekiwile xiboho xa leswaku vandla leri nga ta tumbuluxiwa ri ta rhangisa emahlweni timhaka ta nhluvukiso eka xiyimo xa ikhonomi ya vaaki.

Vandla leri ri na makungu yo humesa vumbiwa bya rona na makungu ya matirhelo ya rona eka vaaki ku nga se fika xixika lembe roleri.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *