Tiyani a pfuneta vadyondzi va mugange wa yena

Share the News

Hi N’gakane Malatji

Tiyani Comment Ngobeni i muntshwa loyi a tirhisaka nkari wa yena ku antswisa vutomi bya vantshwa lava nghenaka xikolo. Tiyani i kumeka a endzela swikolo hi xikongomelo xo nyika hlohlotela na ntshembo eka vantshwa lava nghenaka xikolo kambe va nga voni hi nkoka wa dyondzo hi nkari ni nkari vantshwa va hlangana ni swirhalanganyi.
Tiyani Comment Ngobeni i muntshwa loyi a humaka mugangani wa Runnymede handle nyana ka doroba ra Tzaneen a ndzhaku ka loko a fikisile tidyondzo ta yena ta giredi 12 makumu i boheke ku tshama kaya hambi leswi a tsakela kuya mahlweni ni tidyondzo kambe swiphiqo swa timali swina pfumelani ni ku rhandza ka mbilu ya yena.
Loko tiyani a vona xiyimo xiri hi ndlela leyi a nga tshamaki hansi a khondlo mavoko ya yena tani hi leswi a tiva hi nkoka wa dyondzo eka vutomi bya masiku lawa eka nkari wa sweswi i tirha xifundzeni xa Gauteng tani hi ‘Lawyer’ muyimeri eka swa nawu endzhaku ka loko a hetile tidyondzo ta yena tale henhla na Unversity of South Africa (UNISA).
Tiyani a endzele xikolo xale henhla xa Xibukulani secondary school xa muganga wa Runnymede tani hi pfhumba ro sungula lembe rintswa ra 2022. Hi nkari lowo a endzele xikolo xa xibukulani i burisane ni vadyondzi va giredi 12 lani a nga ringeta ku kombisana na vona leswaku va fanele ku tirha hi matimba leswaku va kota ku fikelela milorho ya vona no tlhela va antswisa vumundzuku bya vona.
Hi nkari ni nkari loko a endzela swikolo leswi i kumeka a tirhisani vantshwa vo hambana tani hi ndlela yo famba a hlohlotela lomu swikolweni no tlhela a kumeka a nyika pfuneto eka mhaka yo apply ku yisa tidyondzo emahlweni eka lava va tsakelaka ku nghena xikolo loko va pasile giredi 12 ya vona.
Tiyani a hlamusela leswaku i sungule pfhumba ro famba ni swikolo ndhzaku ka loko a tshama hansi a vona hi lani na yena a nga hlangana ni swiyimo hi kona naswona i khensa tintswalo ta xikwembu loko a kotile kuhlula tani hi leswi na yena a nga tshembi nchumu hi nkari wa kona.
Tiyani wa tiva leswaku nkari un’wani a hi mhaka ya leswaku munhu wa tsandzeka eka tidyondzo ta yena kasi kuri hi leswaku munhu u helele hi ntshembo kasi pfhumba ro fanisa leri ra kota ku pfuna ku khutandza muntshwa loyi a nga hela ntshembo ni matimba eka tidyondzo ta yena.
Tiyani a vula leswaku “vansthwa vo tala va nyikela vutomi bya vona eka mhaka ya vugevenga ni swidzidziharisi tani hi leswi va kumekaka va pfumala seketelo naswona va kumeka va hlanga-hlanganile va rivala leswaku vugevenga a hi ndlela yo hanya hi yona tani hi leswi va nga kumekaka va khomiwa naswona swi endlala leswakua va tshama malembe yo hlaya ekhotsweni”.
Hi siku na siku Tiyani i vona vanhu va ngweviwa hikwalaho ka swivangelo swo hambana-hambana leswi endlaka leswaku va tshama khotsweni naswona i vula leswaku mhaka ya muxaka lowo yi tsanisa moya wa yena loko yi humelela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *