Vuyelo bya Greenhouse Effect eka Vaaki

Share the News

Greenhouse effect i xiendlakalo xa ntumbuluko lexi kufumetaka vuandlalo bya Misava. Hambiswiritano, mintirho ya vanhu, yo tanihi ku hisa mafurha ya fossil ni ku tsemiwa ka makhwati kumbe misinya, swi nyanyisa xiyimo xa greenhouse, leswi endleke leswaku misava yi hisa ku tlula na mpimo.

Greenhouse effect i endlelo leri tigasi to karhi leti nga exibakabakeni xa Misava ti khomaka ku hisa, leswi endlaka leswaku kuhisa ka Matimba leswaku ku hundza exibakabakeni.

Tigasi leti, ku katsa na khaboni-dayokisayidi (CO2) na methane (CH4), ti tirha ku fana na xifunengeto, ti endla leswaku pulanete yi kufumela ku ringana ku seketela vutomi. Hambiswiritano, mintirho ya vanhu yi engetele ku hlangana ka tigasi leti, leswi hoxaka xandla eka ku cinca ka maxelo.

Vuyelo bya greenhouse affect eka vaaki

1. Ku Tlakuka ka Mahiselo:

Ku tlakuka ka ti levele ta greenhouse gas swi endla leswaku mahiselo ya tlakuka, leswi khumbhaka maxelo ya laha kaya hi ndlela yo biha.

Ku tlakuka ka mahiselo swi ta ku khumba vurimi, switirhisiwa swa mati na rihanyo ra vaaki emigangeni hi ndlela yo biha.

2. Swiendlakalo Swa Maxelo yi biha:

Vuyelo bya greenhouse byi hoxa xandla eka swiendlakalo swa maxelo yo biha swinene ni leswi tshamelaka ku humelela, swo tanihi swidzedze, ndhambi hambi kuri dyandza.

Swiendlakalo leswi swi nga onha switirhisiwa swa ndhawu naswona swi kavanyeta vutomi bya siku na siku.

Rasimphi Thilivhali mutivi wa maxelo , loyi a nyikeleke vutivi bya nkoka. u kandziyisile leswaku, “Mhaka ya Greenhouse effect a hi mhaka ya kwala Afrika dzonga ntsena kambe i ya misava hinkwayo”

Loko aya emahlweni u vurile leswaku ” greenhouse effect yi tisa ku cinca eka swivumbeko swa maxelo ya laha kaya, leswi khumbaka vurimi bya hina, mphakelo wa mati, na vuhlayiseki hinkwabyo bya swirho swa vaaki va hina.”

Rasimphi u engetile a vula leswaku, Vuyelo bya greenhouse i xiendlakalo xa misava hinkwayo lexi nga na switandzhaku leswikulu.

“Ku twisisa vuyelo bya yona eka miganga ya laha kaya i swa nkoka eka ku tumbuluxa tindlela to pfumelelana na ku hunguta ku cinca ka maxelo,” a ngimeta.

Mathunse Hlukani

Hlukani Mathunse is a talented journalist and media professional with a passion for storytelling and community engagement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *