khombo Ra Mati Ri hlasela Muganga wa Ka Maphophe

Share the News

Vaaki va muganga wa ka Maphophe eka Wadi 30, ehansi ka Masipala wa Collins Chabane, va tikuma va ri eka xiyimo xo chavisa tani hi leswi va heteke masiku yo tala va nga ri na mati.

Ku kayivela loku ku sindzise swirho swa vaaki ku famba mpfuka wo leha va kha va lava ndhawu leyi va nga kumaka Kona xitirhisiwa lexi xa nkoka.

Eka ku cinca loku karhataka, vaaki van’wana va boheka ku xava mati eka vanhu lava nga na mimovha tanihi leswi va Kotaku ku ya tindhawini ta le kule va ya kalela mati.

Mukhanselara wa Wadi Setfree Hlungwani u amukerile mintlhontlho, a vula leswaku, “Hi le ku ringeteni hi matimba ya hina hinkwawo, ku pompa mati leswaku hi ta mahangalasa eka vaaki,”

“Hambiswiritano, mphakelo a wu si tlhelela eka swiyimo swa wona swa ntolovelo tanihileswi ha ha lunghisaka “transformer”yin’wana.” Ku vula Hlungwani.

Hambi leswi ku nga na matshalatshala lama yaka emahlweni yo lulamisa mhaka leyi, vaaki va ya emahlweni va lwisana na mfikelelo wa mati lowu nga nyawuriki.

Mukhanselara Hlungwani u kombisile ku khensa eka ku lehisa mbilu ka vaaki eka nkarhi lowu wo tika.

Xiyimo lexi xi kandziyisa xilaveko xa nkoka xa xiboho xa xihatla ku tiyisisa leswaku vaaki va Muganga wa ka Maphophe va nga tlhela va kuma mfikelelo wa mati.

Mathunse Hlukani

Hlukani Mathunse is a talented journalist and media professional with a passion for storytelling and community engagement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *