Benylin yi basisiwa eka ku va nxungeto wa rihanyo

Share the News

Hi Ntsakisi Gracia Chauke

Nhlangano wa South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) lowu nga xiphemu xa ndzawulo ya rihanyo, naswona wu simekiweke hi mfumo wa Afrika Dzonga hi xikongomelo xo hlayisa rihanyo na vuhlayiseki bya vanhu xikan’we ni swiharhi, wu tivise leswaku a ku na swikombiso swa ‘diethylene glycol’ eka murhi wa mukhuhlwana wa Benylin.

Leswi swi landzela endzhaku ka loko Ejensi ya Rixaka ya Vulawuri bya Swakudya na Mirhi eNigeria yi humesile xitsundzuxo hi nhweti ya Dzivamisoko lembe leri, yi tshaha swiyimo swa le henhla swa ‘diethylene glycol’ eka murhi wa Benylin, leswi endleke leswaku nhlangano wa SAHPRA wu sungula ku vuyisa hi vuxiyaxiya mintlawa yimbirhi ya murhi wa mukhuhlwana wa Benylin.

‘Diethylene glycol’ i khemikhali leyi tivekaka ngopfu tani hi DEG,naswona yitala ku tirhisiwa eka mirhi ya vanhu, kambe yi tlhela yi va na khombo loko yo tshuka yi tirhisiwe hi mpimo wa le henhla leswi nga ha vangaka chefu.

Vuyelo bya kona byi katsa ku vava ka khwiri, ku hlanta, ku pfimba ka khwiri, ku chuluka, ku pandza ka nhloko, ku cinca ka xiyimo xa mianakanyo ni ku vaviseka lokukulu ka tinso loku nga ha vangaka rifu.

Tani hi xiphemu xa ndzavisiso, nhlangano wa SAHPRA wu tirhisile endlelo leri tumbuluxiweke hi Nhlangano wa Rihanyo wa Misava [WHO] hi ku tirhisana na laboratori leyi tiyimeleke ku kambela swikombiso swa le henhla swa ‘diethylene glycol’ ku suka eka mintlawa yimbirhi leyi khumbekeke.

Kuya hi muvulavuleri wa nhlangano wa SAHPRA Madimetja Mashishi, swikambelo eka mintlawa ya mirhi leyi vuyiseriweke endzhaku swi paluxe leswaku a ku na swikombiso swa ‘diethylene glycol’, leswi kombisaka leswaku swiphemu leswi hlayisiweke eka mahiselo lama faneleke a swi nga ta va na nhlayo ya le henhla leyi nga amukelekiki ya khemikhali.

“Nhlangano wa SAHPRA wu ta veka tihlo hi vukheta eka mirhi leyi nga vaka na nhlayo ya le henhla leyi nga na khombo ya ‘diethylene glycol’,” ku vula Mashishi.

“I ntirho wa nhlangano wa SAHPRA ku lawula, ku veka tihlo, ku kambela, ku lavisisa, na ku tsarisa switirhisiwa hinkwaswo swa rihanyo,” a gimeta.

Mathunse Hlukani

Hlukani Mathunse is a talented journalist and media professional with a passion for storytelling and community engagement.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *